Порядок исполнения административных наказаний в виде исправительных и общественных работ

ПОРЯДОК (часть 2)
виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт

VІІ. Функції кримінально-виконавчої інспекції при виконанні адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

При виконанні постанов суду (судді) про застосування виправних робіт (далі - постанова суду) на кримінально-виконавчу інспекцію покладаються:

облік порушників;

роз’яснення порушникам порядку та умов відбування виправних робіт;

направлення через центри зайнятості населення на роботу осіб, яким судом призначено стягнення у вигляді виправних робіт та які на час виконання постанови суду не працюють або були звільнені з роботи відповідно до законодавства про працю;

здійснення контролю за правильністю і своєчасністю відрахувань із заробітку порушників і перерахуванням відрахованих сум у дохід держави;

проведення не менше одного разу за час відбування виправних робіт контрольних перевірок за місцем роботи порушників;

контроль за відбуванням стягнення порушниками та виконанням обов’язків власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем роботи порушників;

внесення до суду подань стосовно порушників, які ухиляються від відбування виправних робіт.

VІІІ. Умови виконання постанов суду про застосування адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

8.1. Підставою для виконання стягнення у вигляді виправних робіт є постанова суду, яка набрала законної сили.

8.2. Порушники перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції за місцем постійної роботи порушника.

8.3. Постанова суду про застосування виправних робіт кримінально-виконавчою інспекцією приводиться до виконання не пізніше десятиденного строку з дня її отримання.

8.4. У день отримання постанови суду дані про порушника заносяться до журналу обліку порушників (додаток 2). У такому самому порядку реєструються особові справи, що надійшли з іншого підрозділу кримінально-виконавчої інспекції.

8.5. У триденний строк кримінально-виконавча інспекція надсилає до суду, який виніс постанову, повідомлення про прийняття постанови суду до виконання (додаток 3).

8.6. На кожного порушника кримінально-виконавчою інспекцією заводиться особова справа (додаток 4) та заповнюється облікова картка порушника, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді виправних робіт (додаток 14) (далі - облікова картка), у якій ведеться сумарний облік грошових сум, переказаних у дохід держави. Облікова картка зберігається в особовій справі порушника в конверті, який наклеюється на другу сторінку обкладинки особової справи.

8.7. В особовій справі зберігаються всі матеріали, пов’язані з виконанням стягнення, які підшиваються у хронологічній послідовності. Аркуші особової справи нумеруються і заносяться до опису.

8.8. Номери особової справи та облікової картки мають збігатися з номером реєстрації постанови суду в журналі обліку порушників.

8.9. Особові справи порушників зберігаються у спеціально відведеному місці окремо від особових справ осіб, засуджених до кримінального покарання у виді виправних робіт.

8.10. У разі надходження до кримінально-виконавчої інспекції одночасно двох і більше постанов суду стосовно одного й того самого порушника про застосування виправних робіт виконання їх здійснюється в послідовності відповідно до реєстрації у журналі обліку порушників. Щодо кожної постанови суду на порушника заводиться окрема особова справа.

8.11. Після отримання постанови суду порушнику надсилається виклик до кримінально-виконавчої інспекції (додаток 6). Неповнолітня особа викликається з батьками або особою, яка їх заміняє. З порушником проводиться бесіда, під час якої роз’яснюються порядок та умови виконання стягнення, наслідки ухилення від відбування виправних робіт, передбачені статтею 324 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Посадова особа кримінально-виконавчої інспекції складає довідку про проведену бесіду (додаток 15), у якій порушник власноруч зазначає про ознайомлення з порядком відбування виправних робіт.

Порушник заповнює анкету особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних) робіт (додаток 8), що долучається до його особової справи.

8.12. Посадова особа кримінально-виконавчої інспекції не пізніше десятиденного строку з дня реєстрації постанови суду, заздалегідь уточнивши місце роботи порушника, надсилає на підприємство копію постанови та повідомлення про щомісячне відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в дохід держави (додаток 16).

8.13. Якщо встановлено, що за указаним у постанові суду місцем роботи порушник не працює, та установлено інше місце його роботи, то до кримінально-виконавчої інспекції за встановленим місцем роботи порушника надсилається запит про перевірку цього факту. Кримінально-виконавча інспекція за новим місцем роботи порушника у десятиденний строк проводить таку перевірку і в разі підтвердження факту робить запит його особової справи, після отримання якої у триденний строк надсилає підтвердження до кримінально-виконавчої інспекції, де порушник перебував на обліку.

8.14. Особові справи і копії облікових карток порушників (завірені підписом посадової особи та печаткою кримінально-виконавчої інспекції) пересилаються через відповідний територіальний орган управління ДПтС.

8.15. Відрахування із заробітної плати порушника відповідно до постанови суду починаються з наступного дня після надходження копії постанови суду та повідомлення на підприємство.

8.16. Відрахування проводяться з усієї суми заробітку порушника, без виключення з цієї суми податків та інших платежів і незалежно від наявності претензій до порушника за виконавчими документами, за кожний відпрацьований місяць при виплаті заробітної плати.

8.17. Утримані в дохід держави із заробітку порушників кошти підприємством перераховуються до державного бюджету.

8.18. Якщо порушник працює у фізичної особи - підприємця, то утримання коштів із його заробітку, їх перерахування у дохід держави здійснюються фізичною особою - підприємцем з подальшим направленням підтвердних документів до кримінально-виконавчої інспекції, яка долучає їх до особової справи порушника.

8.19. Якщо порушник є сам фізичною особою - підприємцем, то сума щомісячних утримань визначається, виходячи з прогнозованого прибутку. Кінцевий розрахунок здійснюється за підсумками року, виходячи з розміру отриманого фізичною особою - підприємцем прибутку. Для отримання відомостей про отриманий прибуток кримінально-виконавча інспекція робить запит до органів державної податкової служби за місцем проживання порушника і долучає їх до його особової справи.

8.20. Одержання утриманих коштів готівкою забороняється.

8.21. Посадові особи кримінально-виконавчої інспекції щомісяця відвідують органи Державної казначейської служби України з метою отримання виписок з поточних рахунків та копій платіжних доручень.

8.22. Отримані дані звіряються з відомостями, що надходять з бухгалтерій підприємств, i заносяться до облікової картки порушника. Копії відомостей платіжних доручень та виписок з поточних рахунків підшиваються до особової справи порушника.

8.23. У строк відбування стягнення зараховується час, протягом якого порушник не працював з поважних причин і йому відповідно до закону виплачувалась заробітна плата. До цього часу також зараховується час хвороби, час, наданий для догляду за хворим, і час, проведений у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

8.24. Не менше одного разу протягом строку виконання виправних робіт кримінально-виконавча інспекція проводить контрольну перевірку за місцем відбування порушником виправних робіт. За результатами перевірки складається акт перевірки виконання порушником адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт (додаток 17) у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві, а другий з відміткою про ознайомлення власника підприємства зберігається в особовій справі порушника.

8.25. Якщо у постанові суду, що надійшла до кримінально-виконавчої інспекції, виявлені неточності, які перешкоджають виконанню адміністративного стягнення, то кримінально-виконавча інспекція протягом трьох днів інформує суд, який виніс постанову, для вжиття заходів щодо усунення виявлених неточностей.

8.26. Якщо порушник не працює, за місцем проживання, вказаним у постанові суду, не проживає, місцеперебування його невідоме та наявні підстави, що унеможливлюють виконання постанови суду, кримінально-виконавча інспекція вносить до суду, який виніс постанову, подання щодо вирішення питань, пов’язаних з виконанням постанови.

8.27. Усі питання, пов’язані з виконанням постанови суду про накладення адміністративного стягнення, відповідно до статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення вирішуються судом, який виніс постанову.

8.28. Щодо порушників, які ухиляються від відбування виправних робіт, кримінально-виконавча інспекція надсилає до суду подання про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт (додаток 13) та особову справу порушника для вирішення питання про заміну невідбутого строку виправних робіт штрафом або адміністративним арештом.

8.29. Стосовно порушників, які ухиляються від відбування виправних робіт і відповідно до статті 32 Кодексу України про адміністративні правопорушення до них не може застосовуватись адміністративний арешт, кримінально-виконавча інспекція надсилає подання до суду для вирішення питання по суті відповідно до статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ІХ. Обов’язки власника підприємства при виконанні адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт

9.1. На власника підприємства за місцем відбування порушником виправних робіт відповідно до статті 324 Кодексу України про адміністративні правопорушення покладаються:

правильне і своєчасне проведення відрахувань із заробітку порушника в дохід держави і своєчасний переказ відрахованих сум у встановленому порядку;

трудове виховання порушника;

повідомлення кримінально-виконавчої інспекції про ухилення порушника від відбування стягнення.

9.2. У разі невиконання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом обов’язків, передбачених статтею 324Кодексу України про адміністративні правопорушення, кримінально-виконавча інспекція інформує про це орган місцевого самоврядування.

Х. Підстави та порядок зняття порушників, які відбули адміністративне стягнення у вигляді виправних робіт, з обліку кримінально-виконавчої інспекції

10.1. Виконання стягнення у вигляді виправних робіт припиняється, а порушник знімається з обліку у зв’язку з:

відбуттям призначеного судом (суддею) стягнення за наявності розрахункових відомостей про час, який було включено в строк відбування стягнення, заробіток та проведені з нього відрахування, завірених підписом та печаткою власника підприємства. У разі наявності таких даних затримка перерахування утриманих сум не є перешкодою для зняття порушника з обліку;

заміною невідбутої частини виправних робіт штрафом або адміністративним арештом - за наявності постанови суду;

скасуванням постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення - за наявності постанови суду;

наявністю підстав, що унеможливлюють виконання постанови суду, - після отримання відповідного судового рішення;

смертю порушника - за наявності довідки органу державної реєстрації актів цивільного стану.

10.2. У день отримання документів, вказаних у пункті 10.1 цього розділу, посадова особа кримінально-виконавчої інспекції готує довідку про зняття порушника з обліку.

Зняття порушника з обліку здійснюється начальником підрозділу кримінально-виконавчої інспекції, про що ним накладається письмова резолюція на зазначену довідку.

10.3. Про дату та підстави зняття порушника з обліку робиться відповідний запис у журналі обліку порушників та на титульному аркуші обкладинки особової справи порушника.

У журналі обліку порушників обов’язково вказується день закінчення виконання стягнення.

ХІ. Строки та умови зберігання документації

11.1. Установлюються такі строки зберігання документації:

один рік - для особових справ порушників, яких знято з обліку;

п’ять років - для журналів обліку порушників.

11.2. Обчислення строків зберігання особових справ проводиться з 1 січня року, наступного за роком закінчення їх провадження.

11.3. Особові справи порушників зберігаються у пачках.

11.4. Після закінчення строків зберігання особові справи підлягають знищенню.Источник: адвокаты.dn.ua
Категория: Штрафы за нарушение ПДД | Добавил: Admin (22.04.2013) | Автор: Адвокат Воробьев Д.А. E W
Просмотров: 1995 | Теги: адвокаты.dn.ua | Рейтинг: 5.0/4
Всего комментариев: 0
avatar