Правила исполнения административных наказаний исправительных и общественных работ


Админ наказания исправ работы, правила, адвокат ДоненцкПОРЯДОК 
виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт


І. Порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

1.1. Виконання стягнення у вигляді громадських робіт покладається на кримінально-виконавчу інспекцію.

1.2. Виконання стягнення у вигляді громадських робіт здійснюється на основі участі порушників у суспільно корисній праці, види якої визначають органи місцевого самоврядування.

1.3. Громадські роботи порушники виконують у вільний від роботи чи навчання час.

1.4. Строк стягнення у вигляді громадських робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспільно корисну працю.

1.5. Громадські роботи виконуються не більш як чотири години на день, а неповнолітніми - дві години на день.

1.6. Щороку на початку року кримінально-виконавча інспекція надсилає запити (додаток 1) до органів місцевого самоврядування та власникам підприємств, установ, організацій або уповноваженим ними органам (далі - власники підприємств) щодо погодження переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт, на яких порушники відбуватимуть громадські роботи.

ІІ. Функції кримінально-виконавчої інспекції при виконанні адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

При виконанні постанов суду (судді) про застосування громадських робіт (далі - постанова суду) на кримінально-виконавчу інспекцію покладаються:

облік порушників;

роз’яснення порушникам порядку та умов відбування громадських робіт;

щорічне погодження з органами місцевого самоврядування та власниками підприємств видів суспільно корисних робіт та переліку об’єктів, на яких порушники відбуватимуть ці роботи;

контроль за відбуванням стягнення порушниками та виконанням обов’язків власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем відбування порушниками громадських робіт;

облік відпрацьованого порушниками часу;

проведення контрольних перевірок за місцем відбування порушниками громадських робіт;

з’ясування причин невиходу порушників на громадські роботи;

внесення до суду подань стосовно порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт.

ІІІ. Умови виконання постанов суду про застосування адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

3.1. Підставою для виконання стягнення у вигляді громадських робіт є постанова суду, яка набрала законної сили.

3.2. Порушники перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції за місцем проживання.

3.3. Постанова суду про застосування громадських робіт кримінально-виконавчою інспекцією приводиться до виконання не пізніше десятиденного строку з дня її отримання. Протягом десяти робочих днів порушник повинен приступити до відбування громадських робіт, крім випадків, коли цьому перешкоджають поважні причини (хвороба, відрядження, неотримання виклику тощо).

3.4. У день отримання постанови суду дані про порушника заносяться до журналу обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних) робіт (далі - журнал обліку порушників) (додаток 2).

3.5. У триденний строк кримінально-виконавча інспекція надсилає до суду, який виніс постанову, повідомлення про прийняття постанови суду до виконання (додаток 3).

3.6. На кожного порушника в кримінально-виконавчій інспекції заводиться особова справа (додаток 4) та заповнюється облікова картка порушника, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт (далі - облікова картка) (додаток 5), в якій ведеться сумарний облік відпрацьованих порушником годин. Облікова картка зберігається в особовій справі порушника у конверті, який наклеюється на другу сторінку обкладинки особової справи.

3.7. В особовій справі зберігаються всі матеріали, пов’язані з виконанням стягнення, які підшиваються у хронологічній послідовності. Аркуші особової справи нумеруються і заносяться до опису.

3.8. Номери особової справи та облікової картки мають збігатися з номером реєстрації постанови суду в журналі обліку порушників.

3.9. Особові справи порушників зберігаються у спеціально відведеному місці окремо від особових справ осіб, засуджених до кримінального покарання у виді громадських робіт.

3.10. У разі надходження до кримінально-виконавчої інспекції одночасно двох і більше постанов суду стосовно одного й того самого порушника про застосування громадських робіт виконання їх здійснюється в послідовності відповідно до реєстрації у журналі обліку порушників. Щодо кожної постанови суду на порушника заводиться окрема особова справа.

3.11. Після отримання постанови суду порушнику надсилається виклик до кримінально-виконавчої інспекції (додаток 6). Неповнолітня особа викликається з батьками або особою, яка їх заміняє. З порушником проводиться бесіда, під час якої роз’яснюються порядок та умови виконання стягнення, наслідки ухилення від відбування громадських робіт, передбачені статтею 321-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Посадова особа кримінально-виконавчої інспекції складає довідку про проведену бесіду (додаток 7), в якій порушник власноруч зазначає про ознайомлення з порядком відбування громадських робіт.

Порушник заповнює анкету особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських (виправних) робіт (додаток 8), що долучається до його особової справи.

З метою здійснення контролю за відбуванням порушником громадських робіт кримінально-виконавча інспекція надсилає запит за його основним місцем роботи (навчання) щодо надання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (керівником навчального закладу) інформації про посаду, яку обіймає порушник, та правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації (навчального закладу).

3.12. Якщо у призначений день порушник не з’явився за викликом до кримінально-виконавчої інспекції, то на наступний день кримінально-виконавча інспекція надсилає повторний виклик. Якщо порушник не з’явився до кримінально-виконавчої інспекції після двох викликів, то кримінально-виконавча інспекція надсилає запит до територіального адресно-довідкового підрозділу Державної міграційної служби України, служби дільничних інспекторів міліції з метою з’ясування факту проживання (перебування) порушника за вказаним у постанові суду місцем проживання.

3.13. Якщо за місцем, вказаним у постанові суду, порушник не проживає та встановлено інше місце його проживання, то до кримінально-виконавчої інспекції за встановленим місцем проживання порушника надсилається запит про перевірку цього факту. Кримінально-виконавча інспекція за новим місцем проживання у десятиденний строк проводить перевірку і в разі підтвердження факту проживання порушника робить запит його особової справи, після отримання якої у триденний строк надсилає підтвердження до кримінально-виконавчої інспекції, де порушник перебував на обліку.

3.14. Особові справи і облікові картки порушників (завірені підписом посадової особи та печаткою кримінально-виконавчої інспекції) пересилаються через відповідний територіальний орган управління Державної пенітенціарної служби України (далі - ДПтС).

3.15. Якщо у постанові суду, що надійшла до кримінально-виконавчої інспекції, виявлені неточності, які перешкоджають виконанню адміністративного стягнення, то кримінально-виконавча інспекція протягом трьох днів інформує суд, який виніс постанову, для вжиття заходів щодо усунення виявлених неточностей.

3.16. Якщо після перевірки за місцем проживання порушника встановлено, що він за цим місцем не проживає, місцеперебування його невідоме та наявні підстави, що унеможливлюють виконання постанови суду, кримінально-виконавча інспекція вносить до суду, який виніс постанову, подання щодо вирішення питань, пов’язаних з виконанням постанови.

3.17. Усі питання, пов’язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, відповідно до статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення вирішуються судом, який виніс постанову.

3.18. Відповідно до визначеного органами місцевого самоврядування переліку об’єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, кримінально-виконавча інспекція у десятиденний строк з дня отримання постанови суду видає порушнику направлення (додаток 9) на один з цих об’єктів.

3.19. Власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом видається наказ або розпорядження про початок відбування порушником громадських робіт. У наказі (розпорядженні) повинно бути зазначено відомості про закріплення за порушником відповідальної особи, ознайомлення порушника із правилами техніки безпеки при виконанні стягнення. На строк громадських робіт власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом складається графік виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт (додаток 10), у якому зазначаються час та місце відбування цих робіт.

Витяг з наказу (розпорядження) та графік завіряються підписом керівника та печаткою підприємства і цього самого дня (або наступного дня) надсилаються до кримінально-виконавчої інспекції. Зазначені документи долучаються до особової справи порушника.

3.20. До відбутого строку громадських робіт зараховується тільки той час, протягом якого порушник виконував суспільно корисну працю на визначених об’єктах, що підтверджено повідомленням власника підприємства. Власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом заповнюється табель виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт (додаток 11), копія якого щомісяця надсилається до кримінально-виконавчої інспекції протягом відбуття порушником громадських робіт.

Інформація про кількість відпрацьованих порушником годин заноситься до облікової картки.

3.21. Не менше одного разу протягом строку відбування громадських робіт кримінально-виконавча інспекція проводить контрольну перевірку за місцем відбування порушником стягнення, за результатами якої складається акт перевірки відбування порушником адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт (додаток 12) у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві (в установі, організації), а другий з відміткою про ознайомлення власника підприємства зберігається в особовій справі порушника.

3.22. Щодо порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт, кримінально-виконавча інспекція надсилає подання про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт (додаток 13) та особову справу до суду для вирішення питання про заміну невідбутого строку громадських робіт адміністративним арештом.

3.23. Стосовно порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт і до яких згідно із статтею 32 Кодексу України про адміністративні правопорушення не може бути застосований адміністративний арешт, кримінально-виконавча інспекція надсилає подання до суду для вирішення питання по суті відповідно до статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

IV. Обов’язки власника підприємства при виконанні адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

4.1. На власника підприємства за місцем відбування порушником громадських робіт відповідно до статті 321-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення покладаються:

погодження з кримінально-виконавчою інспекцією переліку об’єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, та видів робіт, що можуть ними виконуватись;

контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт;

своєчасне повідомлення кримінально-виконавчої інспекції про ухилення порушника від відбування громадських робіт;

ведення обліку та інформування кримінально-виконавчої інспекції про кількість відпрацьованих порушником годин.

4.2. У разі невиконання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом обов’язків, передбачених статтею 321-3Кодексу України про адміністративні правопорушення, кримінально-виконавча інспекція інформує про це орган місцевого самоврядування.

V. Підстави та порядок зняття порушників, які відбули адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, з обліку кримінально-виконавчої інспекції

5.1. Виконання стягнення у вигляді громадських робіт припиняється, а порушник знімається з обліку у зв’язку з:

відбуттям призначеної судом (суддею) кількості годин громадських робіт - за наявності табеля про відпрацьований час, завіреного підписом та печаткою власника підприємства;

заміною невідбутої частини громадських робіт адміністративним арештом - за наявності постанови суду;

скасуванням постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення - за наявності постанови суду;

наявністю підстав, що унеможливлюють виконання постанови суду, після отримання відповідного судового рішення;

смертю порушника - за наявності довідки органу державної реєстрації актів цивільного стану.

5.2. У день отримання документів, вказаних у пункті 5.1 цього розділу, посадова особа кримінально-виконавчої інспекції готує довідку про зняття порушника з обліку.

Зняття порушника з обліку здійснюється начальником підрозділу кримінально-виконавчої інспекції, про що ним накладається письмова резолюція на зазначену довідку.

5.3. Про дату та підстави для зняття порушника з обліку робиться відповідний запис у журналі обліку порушників та на титульному аркуші обкладинки його особової справи.

У журналі обліку порушників обов’язково вказується день закінчення виконання стягнення.

читать далее часть 2 Источник: адвокаты.dn.ua
Категория: Штрафы за нарушение ПДД | Добавил: Admin (22.04.2013) | Автор: Адвокат Воробьев Д.А. E W
Просмотров: 1883 | Теги: исправительных, общественных, адвокат, Воробьев, Правила, работ, исправ, административных, наказаний, исполнения | Рейтинг: 5.0/3
Всего комментариев: 0
avatar