Конвенция по защите прав человека


Стаття 41

Справедлива сатисфакція
 

     Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.
 

Стаття 42
Рішення палат
     Рішення палат стають остаточними відповідно до пункту 2 статті 44.
 

Стаття 43
Передання справи на розгляд Великої палати
 

     1. Упродовж трьох місяців від дати ухвалення рішення палатою будь-яка сторона у справі може, у виняткових випадках, звернутися з клопотанням про передання справи на розгляд Великої палати.
      2. Колегія у складі п'яти суддів Великої палати приймає таке клопотання, якщо справа порушує серйозне питання щодо тлумачення або застосування Конвенції чи протоколів до неї або важливе питання загального значення.
      3. Якщо колегія приймає клопотання, Велика палата вирішує справу шляхом постановлення рішення.
 

Стаття 44
Остаточні рішення у справі
 

     1. Рішення Великої палати є остаточним.
     2. Рішення палати стає остаточним:
      a) якщо сторони заявляють, що вони не звертатимуться з клопотанням про передання справи на розгляд Великої палати; або
      b) через три місяці від дати постановлення рішення, якщо клопотання про передання справи на розгляд Великої палати не було заявлено; або
      c) якщо колегія Великої палати відхиляє клопотання про передання справи на розгляд Великої палати згідно зі статтею 43.
 

     3. Остаточне рішення опубліковується.
 

Стаття 45
Умотивованість рішень у справі та ухвал
 

     1. Рішення у справі, а також ухвали про прийнятність або неприйнятність заяв мають бути вмотивовані.
      2. Якщо рішення у справі повністю або частково не виражає одностайної думки суддів, кожний суддя має право викласти окрему думку.
 

Стаття 46
Обов'язкова сила рішень і їх виконання
 

     1. Високі Договірні Сторони зобов'язуються виконувати остаточні рішення Суду в будь-яких справах, у яких вони є сторонами.
      2. Остаточне рішення Суду передається Комітетові Міністрів, який здійснює нагляд за його виконанням.
 

Стаття 47
Консультативні висновки
 

     1. Суд може, на запит Комітету Міністрів, надавати консультативні висновки з правових питань, які стосуються тлумачення Конвенції та протоколів до неї.
      2. Такі висновки не поширюються на питання, що стосуються змісту чи обсягу прав і свобод, визначених у розділі I Конвенції та протоколах до неї, чи на будь-які інші питання, які Суд або Комітет Міністрів може розглядати внаслідок будь-якого провадження, що може бути порушене відповідно до Конвенції.
      3. Рішення Комітету Міністрів про подання запиту щодо консультативного висновку Суду ухвалюються більшістю голосів представників, які мають право засідати в Комітеті.
 

Стаття 48
Консультативна компетенція Суду
 

     Суд вирішує, чи належить запит Комітету Міністрів щодо надання консультативного висновку до його компетенції, визначеної в статті 47.
 

Стаття 49
Умотивованість консультативних висновків

      1. Консультативні висновки Суду мають бути вмотивовані.
 
     2. Якщо консультативний висновок повністю або частково не виражає одностайної думки суддів, кожний суддя має право викласти окрему думку.
     3. Консультативні висновки Суду передаються Комітетові Міністрів.
 

Стаття 50
Витрати на забезпечення діяльності Суду
 

     Витрати на забезпечення діяльності Суду покладено на Раду Європи.
 

Стаття 51
Привілеї та імунітети суддів
 

     Судді під час виконання своїх обов'язків користуються привілеями та імунітетами, передбаченими у статті 40 Статуту Ради Європи  та угодах, укладених згідно з цією статтею Статуту.
 

Розділ III
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 52

Запити Генерального секретаря
 

     На запит Генерального секретаря Ради Європи будь-яка Висока Договірна Сторона надає роз'яснення стосовно того, яким чином її національне право забезпечує ефективне виконання будь-якого з положень цієї Конвенції.
 

Стаття 53
Гарантія визнаних прав людини
 

     Ніщо в цій Конвенції не може тлумачитись як таке, що обмежує чи уневажнює будь-які права людини та основоположні свободи, які можуть бути визнані на підставі законів будь-якої Високої Договірної Сторони чи будь-якою іншою угодою, стороною якої вона є.
 

Стаття 54
Повноваження Комітету Міністрів
 

     Ніщо в цій Конвенції не стоїть на перешкоді повноваженням Комітету Міністрів, наданим йому Статутом Ради Європи.
 

Стаття 55
Відмова від інших засобів урегулювання спорів
 

     Високі Договірні Сторони погоджуються, що без спеціальної домовленості вони не користуватимуться існуючими між ними чинними договорами, конвенціями або деклараціями для вирішення - шляхом звернення - спору, який виникає внаслідок тлумачення або застосування цієї Конвенції, засобами врегулювання спорів, не передбаченими цією Конвенцією.
 

Стаття 56
Територіальне застосування
 

     1. Будь-яка держава може при ратифікації чи будь-коли після цього заявити шляхом повідомлення Генеральному секретареві Ради Європи про те, що дія цієї Конвенції поширюється, з урахуванням пункту 4 цієї статті, на всі чи деякі з територій, за міжнародні відносини яких вона є відповідальною.
      2. Дія Конвенції поширюється на територію або території, визначені в повідомленні, з тридцятого дня після отримання цього повідомлення Генеральним секретарем Ради Європи.
      3. Однак положення цієї Конвенції застосовуються до таких територій з належним урахуванням місцевих вимог.
      4. Будь-яка держава, яка зробила заяву відповідно до пункту 1 цієї статті, може будь-коли після цього оголосити від імені однієї або кількох територій, яких стосується заява, що вона визнає компетенцію Суду приймати заяви від окремих осіб, неурядових організацій або груп осіб згідно зі статтею 34 Конвенції.
 

Стаття 57
Застереження
 

     1. Будь-яка держава може при підписанні цієї Конвенції або депонуванні своєї ратифікаційної грамоти зробити застереження стосовно будь-якого окремого положення Конвенції з огляду на те, що будь-який чинний на той час на її території закон не відповідає цьому положенню. Застереження загального характеру згідно із цією статтею не дозволяються.
      2. Будь-яке застереження, зроблене згідно із цією статтею, має містити стислий виклад відповідного закону.
 

Стаття 58
Денонсація
 

     1. Висока Договірна Сторона може денонсувати цю Конвенцію тільки зі спливом п'ятирічного строку від дати, коли вона стала її стороною, і через шість місяців після подання відповідного повідомлення Генеральному секретареві Ради Європи, який інформує про це інші Високі Договірні Сторони.
      2. Така денонсація не звільняє заінтересовану Високу Договірну Сторону від її зобов'язань за цією Конвенцією стосовно будь-якого діяння, яке могло бути порушенням таких зобов'язань і могло бути здійснене нею до дати, від якої денонсація набирає чинності.
      3. Будь-яка Висока Договірна Сторона, яка перестає бути членом Ради Європи, перестає бути і стороною цієї Конвенції на тих самих умовах.
      4. Відповідно до положень попередніх пунктів, Конвенція може бути денонсована стосовно будь-якої території, на яку поширювалася її дія згідно із заявою, зробленою на підставі статті 56.
 

Стаття 59
Підписання і ратифікація
 

     1. Ця Конвенція відкрита для підписання членами Ради Європи. Вона підлягає ратифікації. Ратифікаційні грамоти передаються на зберігання Генеральному секретареві Ради Європи.
      2. Ця Конвенція набирає чинності після депонування десяти ратифікаційних грамот.
 

     3. Стосовно будь-якого підписанта цієї Конвенції, що ратифікуватиме її після набрання нею чинності, Конвенція набирає чинності з дня депонування його ратифікаційної грамоти.
      4. Генеральний секретар Ради Європи повідомляє всіх членів Ради Європи про набрання Конвенцією чинності, про Високі Договірні Сторони, які ратифікували її, та про подальше депонування ратифікаційних грамот.
      Учинено в Римі 4 листопада 1950 року англійською і французькою мовами, обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігається в архіві Ради Європи. Генеральний секретар надсилає засвідчені копії цієї Конвенції кожному підписантові.Источник: http://адвокаты.dn.ua/
Категория: Конвенции | Добавил: Advokat (10.06.2012) | Автор: Адвокат Воробьев Д.А. E W
Просмотров: 3212 | Теги: адвокат, защита, конвенция, европейская, прав, Европейский суд, свобод, суд, человека | Рейтинг: 5.0/6
Всего комментариев: 0
avatar