Как присвоить кадастровый номер земельному участку

Как получить кадастровый номер на земельный участок Донецк и Донецкая область юридические консультации адвокатаПунктом 3 раздела VII Закона «О Государственном земельном кадастре» установлено, что в случае если на земельном участке, право собственности (пользования) на который не зарегистрировано, расположен жилой дом, право собственности на который зарегистрировано, кадастровый номер на такой земельный участок присваивается по заявлению владельцев такого дома на основании технической документации по землеустройству относительно установления (восстановления) границ земельного участка в натуре (на местности). Запрещается требовать для присвоения земельному участку кадастрового номера другие документы. Такой кадастровый номер действует с момента его присвоения.

 3. Установити, що у разі якщо на земельній ділянці, право власності (користування) на яку не зареєстровано, розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано, кадастровий номер на таку земельну ділянку присвоюється за заявою власників такого будинку на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Забороняється вимагати для присвоєння земельній ділянці кадастрового номера інші документи. Такий кадастровий номер є чинним з моменту його присвоєння.
 
     4. У разі якщо земельні ділянки, обмеження (обтяження) у їх використанні зареєстровані до набрання чинності цим Законом у Державному реєстрі земель, відомості про такі земельні ділянки, обмеження (обтяження) підлягають перенесенню до Державного земельного кадастру в автоматизованому порядку, без подання заяв про це їх власниками, користувачами та без стягнення плати за таке перенесення.
 

     Відомості про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до Державного фонду документації із землеустрою до 1 січня 2013 року, підлягають перенесенню до Державного земельного кадастру на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та його територіальними органами відповідно до їх повноважень.

Согласно Порядка ведения Государственного земельного кадастра и Закона датой, с которой кадастровый номер земельному участку считается присвоенным, является дата государственной регистрации земельного участка. Датой государственной регистрации земельного участка является дата открытия Поземельной книги. Номером Поземельной книги является кадастровый номер земельного участка.

Государственная регистрация земельного участка осуществляется во время его формирования по результатам сдачи документации по землеустройству после ее согласования и до принятия решения о его утверждении органом государственной власти или органом местного самоуправления (в случае, когда по закону такая документация подлежит утверждению таким органом) путем открытия Поземельной книги на такой земельный участок в соответствии с пунктами 49 - 54 Порядка.

Ст. 24 Закона определено, что государственная регистрация земельных участков осуществляется по месту их расположения соответствующим Государственным кадастровым регистратором центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений.

 Стаття 24. Державна реєстрація земельної ділянки
      1. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку.
      2. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за місцем їх розташування відповідним Державним кадастровим реєстратором центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
     3. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за заявою:
      особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки при передачі її у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, або уповноваженої нею особи;
      власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності (у разі поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноваженої ними особи;
      органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (у разі формування земельних ділянок відповідно державної чи комунальної власності).
      4. Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію, подаються:
      заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин;
      оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;
      документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа;
      документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.
      Заява з доданими документами надається заявником особисто чи уповноваженою ним особою або надсилається поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
      5. Державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви:
      перевіряє відповідність документів вимогам законодавства;
     за результатами перевірки здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації.
      6. Підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки є:
      розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;
      подання заявником документів, передбачених частиною четвертою цієї статті, не в повному обсязі;
      невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
      знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини.
      7. У разі надання відмови з підстави, визначеної абзацом другим частини шостої цієї статті, заявнику повідомляється найменування та адреса органу, до повноважень якого належить здійснення державної реєстрації земельної ділянки.
      8. На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки.
      9. При здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюється кадастровий номер.
      10. Державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором, який здійснює таку реєстрацію, у разі:
      поділу чи об'єднання земельних ділянок;
      якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на неї не зареєстровано з вини заявника.
      11. У разі скасування державної реєстрації з підстав, зазначених в абзаці третьому цієї частини, Державний кадастровий реєстратор у десятиденний термін повідомляє про це особу, за заявою якої здійснено державну реєстрацію земельної ділянки.
   В соответствии с пунктом 114 Порядка государственная регистрация земельного участка отменяется Государственным кадастровым регистратором, осуществляющим такую регистрацию, в случае, когда в течение одного года со дня осуществления государственной регистрации вещное право на него не зарегистрировано по вине заявителя, - на основании данных о том, что в течение одного года Государственному кадастровому регистратору органом государственной регистрации прав не предоставлено соответствующей информации в порядке информационного обмена.

     Согласно части 1 ст. 41 Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» решения органов исполнительной власти или органов местного самоуправления о передаче земельных участков в собственность или пользование (постоянное пользование, аренду, пользование земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис), пользование чужим земельным участком для застройки (суперфиций), сервитут) принимается без осуществления государственной регистрации права государства или территориальной общины на такие земельные участки, кроме случаев, когда право собственности на земельные участки государственной или коммунальной собственности уже зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.Источник: http://xn--80aafh5ax4a2e.dn.ua/
Категория: Наследственное право ДНР | Добавил: Admin (25.07.2013) | Автор: Денис Воробьев адвокат Донецк W
Просмотров: 7933 | Теги: кадастровый, адвокат, земельного, Воробьев, участка, регистрация, номер, разъяснения | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
avatar